Програма діяльності Федерації професійних спілок працівників малого та середнього підприємництва України на 2015-2020 роки

Програма діяльності
Федерації професійних спілок працівників малого та середнього підприємництва України на 2015-2020 роки

«22» січня 2015 року Федерація професійних спілок працівників малого та середнього підприємництва України відсвяткувала 25-річча своєї плідної діяльності, як всеукраїнське об’єднання профспілок.
З початку свого створення Федерація здійснює широкий спектр заходів з захисту соціально-економічних прав та інтересів працівників підприємницьких структур, співпрацює з органами державної влади, громадськими об’єднаннями, приймає участь у Фонді соціального страхування України, в укладенні Генеральної угоди між урядом України та профспілками, розробці та реалізації національних програм розвитку підприємництва. Постійно приймає участь у розробці нормативних актів, регламентуючих правовий та соціальний захист, зайнятість населення, удосконалення механізмів оподаткування тощо.
Останнім часом у країні відбуваються різні економічні негаразди, погіршення життєвого рівня людей, спад виробництва юридична незахищеність зачепила майже всі верстви населення, котрі не мають можливості відстояти свої законні трудові та соціально-економічні права перед роботодавцями та державними органами. Неефективне державне управління та недосконале законодавство надає можливість відновити втрачені позиції профспілкам, як єдиним реальним захисникам прав найманих працівників.
Використовуючи свій потенціал і можливості, Федерація застосовує різні форми й методи, спрямовані на захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, що певною мірою сприяло підвищенню їх соціального статусу, становленню громадянського суспільства та розвитку демократії в Україні.
Головне завдання Федерації – добиватися, щоб у громадянин держави в сучасних економічних умовах, був забезпечений робочим місцем, мав гідні умови праці та заробітну платню, боротися з таким ганебним явищем як заборгованість по заробітній платі.


Федерація бере участь у розробці програми розвитку малого та середнього бізнесу в Україні – основи робочих місць та забезпеченості населення, вносить свої пропозиції органам законодавчої ініціативи щодо удосконалення українського законодавства в галузі підприємництва та соціальної захищеності громадян, а також зміцнення середнього класу в державі.
Головною програмною метою Федерації була, є і залишається економічна, трудова і соціальна підтримка та захист працівників приватного сектору економіки та сфери малого та середнього бізнесу, підприємців – фізичних осіб, оскільки від ефективності їх діяльності в значній мірі залежить формування державного бюджету, питання самозайнятості і додаткове створення робочих місць.
Враховуючи умови, що склалися в економіці України, 20 –ти річний досвід діяльності та усвідомлюючи всю важливість подальшого посилення захисту членів Профспілки та їх сімей, Федерація зосереджує стратегію і тактику своєї діяльності на наступних пріоритетних напрямках:
1.    Оптимізація, реорганізація та розвиток організаційної структури Федерації.
Організаційна структура Федерації має забезпечити консолідований характер та солідарність дій її членських організацій, можливість домовленостей і консенсусу, не допущення пріоритету окремих структур над загальними інтересами Федерації.
1.1.Розвиток стосунків між членськими організаціями Федерації на регіональному рівні передбачає:
1.1.1. Зміцнення та розбудова структур членських організацій федерації;
1.1.2. Сприяння об’єднувальним процесам в членських організаціях Федерації;
1.1.3. Оптимізації структурної побудови Федерації,  посилення представництва організацій Федерації у системі соціального діалогу та соціального партнерства.
1.1.4. Спільне розв’язання широкого кола питань, що стосуються захисту соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок, на засадах співпраці з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування , відділеннями фондів, об’єднаннями роботодавців, іншими профспілками і громадськими організаціями, їх об’єднаннями на місцевому рівні;
1.1.5.Навчання профспілкових кадрів, залучення до роботи молодих, кваліфікованих працівників, створення дієвого резерву кадрів;
1.1.6.Обмін,залучення і використання набутого досвіду;
1.1.7.Організація оздоровлення членів профспілок і їхніх сімей, взаємодія в питаннях розвитку санаторно-курортного лікування, дитячого відпочинку, масової фізкультури та спорту, організації дозвілля.
1.1.8.Узгоджені дії щодо захисту прав та інтересів найманих працівників, проведення солідарних акцій.
Федерація консолідує діяльність членських організацій в регіонах за допомогою укладання угод, меморандумів для здійснення впливу на законотворчі процеси та соціальну політику на місцях та держави в цілому.

1.2.Інформаційне забезпечення:
1.2.1.Орієнтує свій кадровий потенціал на сучасну модель діяльності, підготовку до цих умов профспілкових лідерів та працівників на основі вивчення, обміну та розповсюдження сучасного досвіду профспілкової роботи
1.2.2.Забезпечує профспілкові організації необхідними методичними та нормативними матеріалами, документами.
1.2.3.Проводить навчання профспілкового активу членських організацій.
1.2.4.Розиває та вдосконалює Інтернет - портал Федерації(www.federation.org.ua), створює рівні умови до розміщення на ньому інформації членських організацій та проводить інформаційну підтримку їх програм та акцій.
1.2.5. Популяризує профспілкові ідеї в українському суспільстві, підвищуючи авторитет профспілок і мотивацію працівників до членства у профспілках.

1.3.Фінансове забезпечення
Досягнення значного поліпшення ситуації з фінансовим забезпеченням діяльності Федерації, її членських організацій, акумулювання коштів з метою ефективного їх використання і спрямування в першу чергу на захист членів профспілок здійснюватимуться шляхом:
1.3.1.Удосконалення існуючої системи розподілу та руху внесків.
1.3.2.Акумулювання коштів з метою підтримки, розвитку й зміцнення матеріальної бази Федерації, здійснення загально профспілкових програм, вирішення програм соціального захисту, виконання статутних завдань.
1.3.3.Пошук додаткових джерел наповнення бюджету Федерації.
1.3.4.Здійснення окремих витрат профспілок за рахунок роботодавців згідно з нормами, передбаченими в законодавчих актах України, та з практикою міжнародного профспілкового руху.
1.3.5.Зменшення навантаження на профспілкові бюджети шляхом фінансування окремих витрат за рахунок коштів роботодавців на основі внесення відповідних положень до колективних договорів.
1.3.6.Обов’язкового дотримання прийнятих фінансових зобов’язань усіма членськими організаціями.
1.3.7.Використання коштів від господарської діяльності організацій, підприємств, господарських товариств та їх об’єднань, заснованих за участю Федерації, на використання статутних завдань та фінансування профспілкових програм, створення необхідних фондів.
Практичні дії Федерації мають зосереджуватись на вдосконаленні питань структури, штатів, оплати праці, напрямів витрачання коштів.
2.    Соціальний діалог (Стосунки з органами державної влади та організаціями роботодавців).
2.1.Участь в законотворчості
З метою економічної, трудової і соціальної підтримки та захисту працівників приватного сектору економіки та сфери з підприємництва, малого та середнього бізнесу, підприємців – фізичних осіб Федерація активно бере участь в :
2.1.1.Розробці та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту.
2.1.2.Визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворення, соціального захисту у разі повної або часткової втрати працездатності.
2.1.3.Управлінні на паритетній основі державними бюджетами та позабюджетними фондами(соціального страхування, зайнятості, медичного страхування, пенсійним та іншим), що формуються за рахунок страхових внесків, у розробці та погодженні їх статутів(положень), здійснює громадський контроль за використанням цих фондів.
2.1.4.Законотворчій діяльності через співпрацю з народними депутатами України, політичними партіями та громадськими об’єднаннями, вносить пропозиції до суб’єктів законодавчої ініціативи щодо прийняття чи вдосконаленні законодавства з питань, що стосуються соціально – трудової сфери, соціального захисту громадян, проводить громадську експертизу законопроектів та забезпечує постійний контроль за їх виконанням.
2.1.5.Створенні робочих груп по відпрацюванню законодавчих актів, які захищають інтереси найманих працівників в сфері підприємництва, само зайнятих осіб і сектору малого та середнього бізнесу в цілому.
2.1.6.Приєднанні до міжнародних договорів щодо посилення соціальної спрямованості глобальних процесів і провадження на українських підприємствах міжнародних стандартів соціальної відповідальності.
2.1.7.Вживатиме рішучих дій на подолання тінізації економіки та тіньової зайнятості, які становлять одну з головних загроз у ринковій економіці, посилюють правову незахищеність працівників і суб’єктів господарювання.

2.2.Підтримка сфери підприємництва
Усвідомлюючи, що без національного малого та середнього бізнесу не буде самостійної, багатої, незалежної, демократичної України, Федерація:
2.2.1.Сприяє впровадженню на законодавчому рівні та на всіх рівнях виконавчої влади принципу найбільшого сприяння розвитку підприємництва, малого та середнього бізнесу зі сторони державних інститутів, підтримці позитивного іміджу підприємця в державі.
2.2.2.Для забезпечення соціально справедливого доходу від праці та підприємницької діяльності – шляхом зменшення податкового навантаження на низькодоходні категорії та збільшення – на високодохідні, а також шляхом збільшення неоподатковуваної величини доходу до рівня прожиткового мінімуму.
2.2.3.Застосовує всі важелі профспілкового впливу та бере участь у розробці і виконанні бізнес-планів, інноваційних проектів та програм, які сприяють розвитку виробництва та збільшенню робочих місць.
2.2.4.Активно сприяє формуванню середнього класу в суспільстві, забезпеченні продуктивної зайнятості населенні, популяризації та впровадженні програм для само зайнятих осіб.
2.2.5.Бере участь у діяльності консультаційних центрів з питань створення нових робочих місць.

2.3.Захист соціально – економічних прав та інтересів членів профспілок:
2.3.1.Сприяє реформуванню системи оплати праці з метою забезпечення переходу від моделі «дешевої робочої сили» до моделі «дорогої робочої сили».
2.3.2.Домагається забезпечення продуктивної зайнятості, що виконують роботу на дому чи в інших нестандартних умовах зайнятості.
2.3.3.Зпроваджуєрізні форми співпраці з роботодавцем щодо створення безпечних і здорових умов праці та підвищенні відповідальності за дотриманням вимог охорони праці.
2.3.4.Активно відстоює права та інтереси найманих працівників при реформуванні трудового законодавства, не допускаючи послаблення їх соціальної захищеності.
2.3.5.Здійснює контроль за дотриманням законодавства про працю, виконанням колективних договорів, Генеральної угоди, взаємодіє з державними інспекціями праці у захисті трудових прав членів Профспілки.
2.3.6.Надає членам профспілок правову допомогу, представництво та захист їх інтересів на підприємстві, в організаціях,державних установах, комісіях по трудових спорах, судах для захисту їхніх законних прав та інтересів тощо.
2.3.7.Активно сприяє реформуванню системи охорони здоров’я для забезпечення якісного й доступного медичного обслуговування громадян і домагатиметься введення обов’язкового медичного страхування.
2.3.8.Сприяє створенню недержавних корпоративних, відкритих і професійних пенсійних фондів як додаткового засобу підвищення рівня матеріального забезпечення працівників під час виходу на пенсію.
2.3.9.Приділяє увагу забезпеченню гендерної рівності, недопущення дискримінації про прийнятті на роботу, створенню умов для користування всіма формами навчання,підвищення кваліфікації та реалізації права на додаткову освіту, сприяє професійній та управлінській кар’єрі членів профспілок.

2.4. Зміцнення та розвиток програм оздоровлення членів профспілок та їх сімей
2.4.1.Активна участь профспілок у розробленні та організації виконання програм і міжнародних проектів щодо охорони й зміцнення здоров’я населення;
2.4.2.Розвиток закладів охорони здоров’я, здійснення оздоровчих заходів для членів профспілок;
2.4.3.Збільшення кількості оздоровлених за рахунок різних джерел фінансування, у т. ч. застрахованих осіб і членів їхніх сімей за кошти соціального страхування;
2.4.4.Забезпечення збереження й раціонального використання вже існуючої та подальший розвиток мережі оздоровчих закладів санітарно - курортного лікування, дитячого відпочинку та туризму, які перебувають на балансі профспілок, доступності та належної якості послуг з оздоровлення дітей та дорослих.
2.4.5. Вживатиме заходів щодо здешевлення путівок у лікувально-оздоровчі заклади для членів профспілок.
2.4.6.Сприяння реалізації спільних проектів членських організацій Федерації в організації оздоровлення та дозвілля членів профспілок та їх сімей.
2.4.7.Запровадження європейських стандартів щодо забезпечення безпечних та здорових умов праці відповідно до угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.

3.    Консолідація профспілкового руху в Україні.
3.1.У своїй діяльності Федерація поглиблюватиме роботу й координацію дій з профспілками та їх об’єднаннями, які не входять до складу Федерації, щодо захисту трудових і соціально – економічних прав та інтересів працівників. Співпрацюватиме з ними на принципах взаємоповаги, добровільності, рівності, солідарної відповідальності за свої дії, налагоджуватиме ділове співробітництво у спільних діях, спрямованих на соціальний захист працівників, у законотворчій і нормотворчій роботі, колективних переговорах, активному обміні інформацією, взаємних консультаціях і обміні досвідом.

4.    Міжнародна співпраця.
Міжнародна діяльність Федерації спрямовуватиметься в першу чергу на:
4.1.Вивчення й використання досвіду міжнародних та закордонних профцентрів в питаннях ведення соціального діалогу, розв’язання проблем зайнятості й безробіття, організації підготовки й перепідготовки профспілкових кадрів і профактиву, проведення масових кампаній.
4.2.Поглиблення співпраці з Міжнародною організацією праці, яка є важливим міжнародним інструментом захисту соціально-трудових та економічних інтересів найманих працівників, прав і свобод профспілкових організацій та відповідними міжнародними профцентрами для консолідації дій профспілок і посилення міжнародної профспілкової солідарності.
4.3. Інтеграція до міжнародного профспілкового руху.
4.4. Вступ до Міжнародної Конфедерації Профспілок.
4.5. Активна співпраця з Форумом Громадського Суспільства Східного Партнерства.
4.6. Активна участь в Українській частині Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС, з метою недопущення зменшення робочих місць та сприяння імплементації українського законодавства до стандартів Європейського Союзу.