Партнери

Мiнiстерство працi та соцiальної полiтики України (Мiнпрацi України)

є центральним органом виконавчої влади, дiяльнiсть якого спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Мiнiстерство - провiдний орган у системi центральних органiв виконавчої влади iз забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi зайнятостi, соцiального захисту населення, соцiального страхування, оплати, нормування, стимулювання, охорони i умов працi, пенсiйного забезпечення, соцiального обслуговування населення, соцiально-трудових вiдносин та трудової мiграцiї.Федерація профспілок України (ФПУ)

Метою діяльності ФПУ є вираження, представлення інтересів і захист прав організацій – членів ФПУ, координація їхніх колективних дій, представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, їх організаціями і об'єднаннями, а також з іншими об'єднаннями громадян.Конфедерація вільних профспілок України (КВПУ)

Профспілки КВПУ діють на засадах соціального партнерства і трипартизму, співпрацюють з органами державної виконавчої влади і об'єднаннями роботодавців, беруть активну участь у переговорах щодо Генеральної, галузевих і регіональних угод і колективних договорів.Національний форум профспілок України (НФПУ)

Створений 19 грудня 2004 р. Є об'єднанням профспілок, що мають статус всеукраїнських. Сьогодні НФПУ один з 4 найбільших профспілкових об'єднань в Україні.Національна конфедерація профспілок України (НКПУ)

НКПУ сформована з метою здійснення координації зусиль, дій, підходів окремих профспілок у сфері їх колективних інтере­сів, сприяння в забезпеченні правових гарантій діяльності проф­спілок, налагодження ефективної співпраці з урядом, об'єд­наннями роботодавців України та зарубіжними партнерами.

 


Рада підприємців при Верховній Раді України

-   Рада з питань підприємництва при Верховній Раді України є постійно-діючим консультаційно-дорадчим органом при Верховній Раді України.


 

Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України

є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, основними завданнями якого є: сприяння у формуванні дієвого механізму взаємодії органів виконавчої влади і суб'єктів господарювання на засадах партнерства, відкритості та прозорості; подання до регуляторних органів пропозицій щодо необхідності перегляду нормативно-правових актів у сфері підприємництва; участь у здійсненні заходів з відстеження результативності введених в дію регуляторних актів та підготовка рекомендацій Кабінетові Міністрів України, центральним і місцевим органам виконавчої влади; розгляд пропозицій суб'єктів підприємницької діяльності щодо внесення змін до актів законодавства з метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в Україні, удосконалення системи забезпечення захисту права власності тощо.


 

Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України

Захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів та сприяння послідовному становленню, розвитку і співробітництву малих, середніх і приватизованих підприємств, розширенню сфери їх діяльності з поступовим перетворенням в розгалужену систему, органічно пов'язану з великими підприємствами для більш повного забезпечення суспільних потреб у послугах, товарах народного споживання та іншій продукції, усуненню монополізму в їх виробництві.