Правова допомога

21.02.2017

                          
                   З А К О Н   У К Р А Ї Н И
            Про порядок вирішення колективних трудових
                       спорів (конфліктів)
 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 34, ст.227 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
  N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 6, ст.38 } 

{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні  Конституційного Суду №35-рп/2009 ( v035p710-09 ) від 24.12.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 4719-VI ( 4719-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 15, ст.97
  N 5026-VI ( 5026-17 ) від 22.06.2012, ВВР, 2013, N 22, ст.216
  N 5458-VI ( 5458-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2013, N 47, ст.659 }
      Цей Закон   визначає   правові   і    організаційні    засади
функціонування  системи  заходів по вирішенню колективних трудових
спорів (конфліктів) і спрямований на здійснення  взаємодії  сторін
соціально-трудових відносин  у  процесі  врегулювання  колективних
трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними.

                         Р о з д і л I
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
     Стаття 1. Сфера дії Закону
     Встановлені цим   Законом   норми   поширюються  на  найманих
працівників  та   організації,   утворені   ними   відповідно   до
законодавства  для  представництва  і  захисту їх інтересів, та на
роботодавців, організації роботодавців та їх об'єднання.
{  Частина  перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5026-VI ( 5026-17 ) від 22.06.2012 }
     Найманий працівник - фізична особа,  яка працює  за  трудовим
договором  на  підприємстві,  в  установі  та  організації,  в  їх
об'єднаннях або у фізичних осіб, які використовують найману працю.
     Роботодавець - юридична (підприємство, установа, організація)
або  фізична  особа,  яка  в  межах трудових відносин використовує
працю фізичних осіб.
{  Статтю 1 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 5026-VI
( 5026-17 ) від 22.06.2012 }

 >>

24.12.2016

У 2016 році вийшла друком монографія «Проблеми юридичних гарантій трудових прав працівників при укладенні, зміні та розірванні трудового договору». У монографії К.Ю.Мельник, А.О.Бабенко досліджують теоретичні та практичні проблеми юридичних гарантій трудових прав працівників при укладенні, зміні та розірванні трудового договору. Надають пропозиції та рекомендації з удосконалення відповідного національного законодавства.
ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА......................................................................4
РОЗДІЛ 1.

 >>

10.08.2016

Загальні строки вирішення трудових спорів

Зазначені строки є нічим іншим, як спеціальними строками позовної давності. Ст. 256 Цивільного кодексу України визначає  позовну давність як строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. У свою чергу, відповідно до ст. 251 ЦК України строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

 >>

15.04.2016

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Національної служби
посередництва і примирення
від 18.11.2008 року № 135
 
Положення про трудовий арбітраж
1. Загальні положення
1.1. Положення про трудовий арбітраж (далі - Положення) розроблене відповідно до статей 2, 3, 7, 11-16 Закону України "Про порядок вирішення колективнихтрудових спорів(конфліктів)", Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженогоУказом Президента України від 17.11.1998 року N 1258/98, із змінами, внесеними Указом Президента України від 11 квітня 2007 року № 291.
1.2. Положеннярегулюєпорядок утворення та діяльності трудових арбітражів і встановлює вимоги щодо розгляду вимог найманих працівників або профспілки з метою вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
1.3. Основним завданням трудового арбітражу є вирішення по суті спору між сторонами колективного трудового спору (конфлікту).
1.4. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
Арбітр – це підготовлена НСПП особа, яка в разі залучення її сторонами колективного трудового спору (конфлікту) для участі в роботітрудового арбітражу, набуває статусу члена трудового арбітражу і має право розгляду колективного трудового спору (конфлікту) з метою прийняття рішення по його суті;
колективний трудовий спір (конфлікт) – це розбіжності, що виниклиміжсторонамисоціально-трудовихвідносин,щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного договору, угоди, виконання колективного договору, угодиабо окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю;

 >>

01.12.2013

Застосування відеофіксації при здійсненні заходів адміністрування органами доходів і зборів

 

 

 >>

05.11.2013

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці

 

 

 

 >>

02.09.2013

Посадова інтрукція і притягнення бухгалтерів до відповідальності

 

 

 >>

22.08.2013

Нарахування єдиного внеску на суми виплат, що здійснюються в натуральній формі

 

 

 >>

20.08.2013

Архівні підрозділи для тимчасового зберігання архівних документів

 >>

21.06.2016

Статтею 55 Конституції України кожній людині гарантовано право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, а тому суд не повинен відмовляти особі в прийнятті чи розгляді скарги з підстав, передбачених законом, який це право обмежує (п. 8 постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 01 листопада 1996 р. - Бюлетень Мінпраці. - 1997. - № І).

 >>

31.05.2011

Ось і настала гаряча пора відпусток, з таким пожадливістю очікувана кожним працівником. Настільки довгоочікуваного відпочинку матеріальна допомога на оздоровлення від роботодавця лише сприятиме. Як правильно документально оформити надання матеріальної допомоги на оздоровлення? Який порядок її виплати та оподаткування?

 >>

01.04.2011

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 р. №1156 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України від 14.07.2010 р. №621), якщо у складі зареєстрованих і таких, що проживають у житловому приміщенні (будинку), осіб є діти, інваліди першої або другої групи

 >>

23.03.2011

Податковий кодекс прописує підстави для накладення податковою службою арешту на рахунки платників, проте в ньому відсутні положення, які давали б право податкової такий арешт зняти.

 >>

15.03.2011

На Тернопільщині спостерігається тенденція до збільшення кількості випадків припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців.

 >>

15.03.2011

Стабільність і добробут - величина непостійна, особливо під час економічних спадів і зростаючих цін.

 >>

15.03.2011

Державна податкова служба у м. Севастополь роз'яснила деякі норми Податкового кодексу України. А саме: чи можна перейти на єдиний податок, не маючи свідоцтва платника ПДВ.

 >>

10.03.2011

Віднині з боржниками розбиратимуться жорсткіше – в дію вступає новий закон "Про виконавче провадження".

 >>

18.02.2011

Ознайомитись з прикладом позовної заяви "Про захист прав споживачів та визнання кредитного договору недійсним" можете ТУТ

 >>

17.02.2011

В найближчі дні малий бізнес очікує велика проблема. Відповідно до Податкового Кодексу з 2011 року всі підприємці повинні до 20 числа кожного місяця подавати Податкову декларація з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

 >>

10.02.2011

Якщо на офіційному сайті ОВВ, до громадської ради якого Ви подали документи про участь в установчих зборах, Ви не знайшли списку учасників зборів, списку кандидатів у члени громадської ради, або такі списки розміщені, але Вашої організації в них нема, то слід негайно звернутися зі скаргою до голови ініціативної групи, а якщо це не можливо, на установчі збори варто прийти відразу з декількома примірниками заготовлених скарг за наступним зразком - >>


07.02.2011

В апеляційній практиці зустрічаються випадки, коли платник податків подає скаргу до відповідного органу державної податкової служби на податкове повідомлення - рішення (рішення) з порушенням законодавчо встановленого терміну. Про порядок подання такої скарги розповіли в Департаменті апеляцій ДПАУ.

 >>

27.12.2010

Відповідно до ст. 33 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених законом.

 >>

10.11.2010

Першим документом, який слід підготувати на реєстрацію є заява до реєструючого органу.

 >>

20.10.2010

Згідно із ст. 21 Кодексу законів про праці (далі – КЗпП) взагалі під трудовим договором слід розуміти угоду між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

 >>

20.10.2010

Останнім часом значно побільшало порушень трудових прав громадян. Найчисельнішими є порушення законодавства про оплату праці, зважаючи на масові скорочення, і затримки у виплаті зарплати. Є й інші проблеми: примусове запровадження неповної зайнятості, надання відпусток без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням, невиплати допомоги в разі тимчасової непрацездатності, порушення строків розрахунку в разі звільнення, недотримання державного гарантування мінімального розміру заробітної плати тощо.  

 >>