Монографія «Проблеми юридичних гарантій трудових прав працівників при укладенні, зміні та розірванні трудового договору»

У 2016 році вийшла друком монографія «Проблеми юридичних гарантій трудових прав працівників при укладенні, зміні та розірванні трудового договору». У монографії К.Ю.Мельник, А.О.Бабенко досліджують теоретичні та практичні проблеми юридичних гарантій трудових прав працівників при укладенні, зміні та розірванні трудового договору. Надають пропозиції та рекомендації з удосконалення відповідного національного законодавства.
ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА......................................................................4
РОЗДІЛ 1.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ
1.1. Поняття юридичних гарантій прав людини та їх види.............................................7
1.2. Поняття та особливості юридичних гарантій у трудовому праві................20
1.3. Закордонний досвід встановлення юридичних гарантій трудових прав працівників при укладенні, зміні та розірванні трудового договору.............................51
Висновки до розділу 1.......................................................74
РОЗДІЛ 2.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ТА ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
2.1. Поняття трудового договору та його значення для забезпечення права на працю....................................77
2.2. Поняття, ознаки та структура трудових правовідносин.......................................108
Висновки до розділу 2.....................................................126
РОЗДІЛ 3.
ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ПРИ УКЛАДЕННІ, ЗМІНІ ТА РОЗІРВАННІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
3.1. Юридичні гарантії при укладенні трудового договору........................................128
3.2. Юридичні гарантії при зміні трудового договору..................................................172
3.3. Юридичні гарантії при розірванні трудового договору.......................................190
Висновки до розділу 3.....................................................213
ВИСНОВКИ.....................................................................218
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...............................222
ПЕРЕДМОВА
Важливість належного забезпечення трудових прав працівників сьогодні важко переоцінити. Так,наразі рівень безробіття в Україні чи не найвищий за всю історію незалежності. Ситуацію погіршує окупація частини території України, бойові дії в окремих районах Донецької та Луганської областей та внутрішні міграційні процеси, які цим викликані. Все це не може не впливати негативним чином на стан дотримання трудових прав населення. Зокрема, користуючись вищезазначеними обставинами, сьогодні роботодавці все частіше примушують працівників працювати без укладення трудового договору, доручають працівникам роботу, не передбачену трудовим договором, змінюють істотні умови праці без дотримання відповідних вимог, порушують вимоги законодавства при звільненні. Такий стан справ також обумовлений відсутністю системної роботи правоохоронних та інших державних органів з виявлення та покарання осіб, винних у зазначених правопорушеннях. Не може не сприяти цьому і зниження авторитету професійних спілок у державі, їх формальне ставлення до захисту трудових прав своїх членів. Також слід звернути увагу і на стан трудового законодавства. Так, від колишнього Радянського Союзу в спадок незалежна Україна отримала соціально орієнтований Кодекс законів про працю, який закріплював доволі об’ємний перелік як загальних гарантій трудових прав, що поширювалися на всіх працівників, так і спеціальних, що були запроваджені для окремих категорій працівників (жінок, неповнолітніх, інвалідів тощо). Незважаючи на безумовну корисність більшості норм Кодексу законів про працю, він з об’єктивних причин морально застарів, не відповідає сучасним реаліям ринкової економіки та втратив значення основного акта трудового законодавства. За роки незалежності Україна не спромоглася прийняти новий кодифікований нормативно правовий акт у цій сфері. За цей час до Верховної Ради України було подано близько десяти проектів Трудового кодексу України, які з тих або інших причин не стали законом. Однією з головних причин такого стану була і є відсутність серед державних діячів, роботодавців, профспілок та вчених єдиної концепції регулювання трудових і пов’язаних з ними відносин. Основним протиріччям тривалого процесу нової кодифікації трудового законодавства стало намагання олігархічного капіталу знизити соціальні стандарти у сфері праці й послабити позиції професійних спілок як захисників трудових прав працівників та неприйняття такої позиції професійними спілками та найманими працівниками. З огляду на зазначене наразі суттєвої актуальності набуває проблема проведення комплексного монографічного дослідження проблем юридичних гарантій трудових прав працівників при укладенні, зміні та розірванні трудового договору. Актуалізує проблематику дослідження чергова спроба Верховної Ради України прийняти Трудовий кодекс України.