ПОРЯДОК ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2016 р. № 440
ПОРЯДОК
ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій,
включення неприбуткових підприємств, установ та організацій
до Реєстру та виключення з Реєстру

1. Реєстр неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр) є автоматизованою системою збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові підприємства, установи та організації (далі — неприбуткова організація) відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України (далі — Кодекс).
2. Реєстр ведеться з метою забезпечення:
дотримання єдиних принципів ідентифікації неприбуткових організацій, а також ведення їх обліку контролюючими органами;
контролюючих органів відомостями, що містяться в Реєстрі, для здійснення контролю за неприбутковими організаціями, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 133.4 статті 133 Кодексу;
організації проведення суцільного і вибіркового аналізу;
надання відомостей, що містяться в Реєстрі, відповідно до законодавства.
3. Створення і ведення Реєстру здійснюється ДФС.
4. Включення неприбуткової організації до Реєстру здійснюється за кодом згідно з ЄДРПОУ.
Ознака неприбутковості організації присвоюється за окремими групами підприємств, установ та організацій відповідно до підпункту 133.4.6 пункту 133.4 статті 133 Кодексу за такою структурою:
(0031) — бюджетні установи;
(0032) — громадські об’єднання;
(0033) — політичні партії;
(0034) — творчі спілки;
(0035) — релігійні організації;
(0036) — благодійні організації;
(0037) — пенсійні фонди;
(0038) — спілки;
(0039) — асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;
(0040) — житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому відповідно до закону прийнято в експлуатацію закінчений будівництвом житловий будинок і такий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом);
(0041) — дачні (дачно-будівельні) кооперативи;
(0042) — садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);
(0043) — об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;
(0044) — професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок;
(0045) — організації роботодавців та їх об’єднання;
(0046) — сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи;
(0047) — кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
(0048) — інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, утворені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
Дата присвоєння/скасування ознаки неприбутковості вказує на початок/закінчення її дії.
Присвоєння неприбутковій організації ознаки неприбутковості здійснює контролюючий орган за основним місцем обліку неприбуткової організації (далі — контролюючий орган).
5. Включення неприбуткової організації до Реєстру здійснюється контролюючим органом з присвоєнням їй ознаки неприбутковості згідно з пунктом 4 цього Порядку.
6. Для включення до Реєстру неприбуткова організація повинна подати до контролюючого органу реєстраційну заяву за формою 1-РН згідно з додатком 1 і засвідчені підписом керівника або представника такої організації та скріплені печаткою (за наявності) копії установчих документів неприбуткової організації (крім тих, що оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (далі — Закон), а житлово-будівельні кооперативи також засвідчені підписом керівника або представника такого кооперативу та скріплені печаткою (за наявності) копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.
Реєстраційна заява та копії зазначених документів можуть бути подані (надіслані) неприбутковою організацією в один із таких способів:
особисто керівником або представником неприбуткової організації (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та її повноважень) або уповноваженою на це особою;
поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;
засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, якщо установчі документи оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону;
державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію. Така заява в електронній формі в установленому порядку передається технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань до контролюючих органів разом з відомостями про державну реєстрацію утворення юридичної особи згідно із Законом.
Контролюючий орган може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих документах, щодо відповідності вимогам, встановленим Податковим кодексом України та законодавством, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
Контролюючий орган отримує доступ до установчих документів, що оприлюднені на порталі електронних сервісів, відповідно до порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, затвердженого Мін’юстом.
7. Контролюючий орган здійснює включення неприбуткової організації до Реєстру в разі, коли організація відповідає таким вимогам:


утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;


установчі документи неприбуткової організації містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;


установчі документи неприбуткової організації передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;


установчі документи неприбуткової організації передбачають, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.


8. За результатами розгляду реєстраційної заяви та документів, що додаються до неї, протягом 14 календарних днів з дня їх отримання контролюючим органом приймається рішення про:
включення, повторне включення, відмову у включенні неприбуткової організації до Реєстру;
виключення неприбуткової організації з Реєстру;
зміну ознаки неприбутковості.
Контролюючий орган відмовляє неприбутковій організації у включенні до Реєстру в разі:
подання неприбутковою організацією неповного пакета документів, визначених пунктом 6 цього Порядку;
невідповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим
пунктом 7 цього Порядку.
Відповідне рішення за формою згідно з додатком 2 готується у двох примірниках, один з яких надається неприбутковій організації, а другий залишається в контролюючому органі.
Після отримання рішення про відмову у включенні до Реєстру неприбуткова організація може усунути недоліки та повторно подати документи до контролюючого органу відповідно до пункту 6 цього Порядку, не змінюючи при цьому положення установчих документів, до яких контролюючим органом не висловлено зауважень. Повторно надіслана реєстраційна заява розглядається в строки, зазначені в абзаці першому цього пункту.
9.  ДФС здійснює:
забезпечення ведення обліку неприбуткових організацій;
виконання функцій адміністратора бази даних (накопичення, аналіз даних, контроль за достовірністю та актуалізацією даних, їх зберігання, захист, контроль за правом доступу тощо);
автоматизоване ведення бази Реєстру;
розроблення нормативних документів про створення, ведення та користування даними Реєстру.
10. Контролюючий орган здійснює:
прийом реєстраційних заяв та перевірку наданих документів;
прийняття рішень про включення, повторне включення, відмову у включенні неприбуткової організації до Реєстру, виключення з Реєстру;
включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру, виключення з Реєстру;
контроль за достовірністю та актуалізацією даних.
11. Реєстр включає ідентифікаційні та реєстраційні відомості про неприбуткові організації, зокрема:
код згідно з ЄДРПОУ;
найменування неприбуткової організації;
дату включення неприбуткової організації до Реєстру, починаючи з якої визначається строк безперервної реєстрації неприбуткової організації;
ознаку неприбутковості;
дату присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни;
дату та номер рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості;
дату скасування ознаки неприбутковості;
дату та номер рішення про виключення неприбуткової організації з Реєстру;
найменування та ідентифікаційний код контролюючого органу.
12. З метою забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб відомостями, що містяться в Реєстрі, на офіційному веб-сайті ДФС забезпечується відкритий доступ до таких відомостей в обсязі, визначеному пунктом 11 цього Порядку.
13. Контролюючий орган за результатами моніторингу відомостей, що містяться в Реєстрі, а також відомостей щодо найменування неприбуткової організації, інших відомостей, зазначених у реєстраційній заяві, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, щодо неприбуткових організацій, вносить відповідні зміни до ідентифікаційних та реєстраційних відомостей про неприбуткову організацію, що містяться в Реєстрі. У разі встановлення підстав для зміни ознаки неприбутковості контролюючий орган вносить відповідні записи (зміни) до Реєстру та видає (надсилає) неприбутковій організації рішення про зміну ознаки неприбутковості.
14. У разі зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації, внесення змін до її установчих документів або установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація (для первинних організацій політичних партій або професійних спілок), до контролюючого органу подається реєстраційна заява з позначкою “зміни”, до якої додаються копії документів, відповідно до пункту 6 цього Порядку. Заява та копії документів повинні бути подані протягом 10 робочих днів з дня державної реєстрації таких змін, а у разі, коли державна реєстрація змін не здійснюється, протягом 10 робочих днів з моменту виникнення вказаних у цьому пункті обставин.
15. За результатами розгляду реєстраційної заяви з позначкою “зміни” контролюючий орган відповідно до пунктів 7 і 8 цього Порядку вносить записи (зміни) до Реєстру та видає неприбутковій організації рішення про повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або про зміну ознаки неприбутковості, або про відмову у повторному включенні організації до Реєстру.
Під час повторного включення неприбуткової організації до Реєстру ознака неприбутковості та дата її присвоєння не змінюються.
16. Виключення неприбуткової організації з Реєстру здійснюється на підставі рішення контролюючого органу в разі:
використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для інших цілей, ніж утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами;
розподілу доходів (прибутків) неприбуткової організації або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
невідповідності установчих документів неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу;
затвердження ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу неприбутковою організацією, що припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу або перетворення) або ліквідації;
за ініціативою неприбуткової організації.
Рішення про виключення неприбуткової організації з Реєстру надсилається такій організації у порядку, визначеному статтею 42 Кодексу, протягом трьох робочих днів з дня прийняття зазначеного рішення.
17. Виключення неприбуткової організації з Реєстру здійснюється шляхом скасування присвоєної їй ознаки неприбутковості.
_____________________