Проект Закону № 7512 про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (щодо забезпечення діяльності професійних спілок)

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (щодо забезпечення діяльності професійних спілок)

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (щодо забезпечення діяльності
професійних спілок)»


1.    Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Загальний порядок державної реєстрації профспілок, їх об’єднань та організацій профспілок регулюється Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі – Закон), був прийнятий з урахуванням пропозицій профспілок.
Однак зміни, внесенні Законом України від 06.10.2016 №1666-VIII, призвели до колізії його норм, неоднозначного трактування державними реєстраторами понять «громадські формування» і «громадські об’єднання» та розбіжностей при застосуванні цих норм, що створює додаткові організаційні та фінансові перепони на шляху здійснення громадянами права на вільне об’єднання у профспілки і, як наслідок, гальмує процес реєстрації професійних спілок.
Разом з тим, зазначені зміни суперечать нормам міжнародних договорів,  ратифікованих Україною. Так, стаття 7 Конвенції МОП № 87 про свободу асоціації та захист права на організацію передбачає, що набуття прав юридичної особи організаціями працівників, їхніми федераціями та конфедераціями не може бути підпорядковано умовам, здатним перешкодити застосуванню положень статей 2, 3 та 4, зміст яких спрямовано на право створення організацій працівників, самостійної організації їх діяльності, незалежності цих організацій від будь-якого втручання, здатного обмежити  це  право  або  перешкодити   його   законному здійсненню.
У супереч цим вимогам пунктами 6 та 9 частини першої статті 15 Закону встановлено обов’язкове нотаріальне засвідчення справжності підпису на рішенні виборного органу профспілки, організації профспілки або їх об’єднання, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а також до їх установчих документів, хоча при заснуванні юридичної особи Законом засвідчення підпису на цих документах не вимагається.
При цьому, законодавець зробив виключення з цього правила лише для громадських об’єднань та благодійних організацій.
Відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» профспілки, організації профспілок та їх об’єднання віднесено до громадських об’єднань, а за передбаченою у статті 1 Закону термінологією («громадське формування»), профспілки, організації профспілок та їх об’єднання зазначені поряд з громадськими об’єднаннями, як самостійний суб’єкт.
Тому, не зрозумілими за логікою Закону є підстави для встановлення такого виключення не для деяких видів громадських об’єднань, оскільки відповідно до законодавства профспілки, їх об’єднання, як і інші громадські об’єднання, за своєю суттю та ознаками є організаціями, основною метою яких не є одержання прибутку. Тому, після введення останніх змін до Закону керівники профспілкових організацій, особливо первинних, вимушені або відшуковувати чималі кошти на нотаріальне посвідчення справжності їх підписів на зазначених документах, або сплачувати їх за власний рахунок.
Крім того, вносяться зміни до статей 9, 17 Закону, які уточнюють відомості, що подаються до Державного реєстру профспілками, організаціями профспілок та їх об’єднаннями.
Також, Закон доповнюється статтею 19-1, яка передбачає перелік документів, що подаються для державної реєстрації організаціями профспілки, що не мають статусу юридичної особи.

2. Мета і завдання законопроекту
Законопроект розроблено з метою усунення колізії норм права та вдосконалення положень законодавства щодо державної реєстрації професійних спілок, їх організацій та об’єднань профспілок.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту
Законопроект спрямований на забезпечення свободи та об’єднання громадян у професійні спілки та виконання відповідних положень міжнародних зобов’язань України.
Законопроектом передбачається внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» уточнення відомостей, які містяться у державному реєстрі при реєстрації створення, зміни відомостей про професійні спілки, їх організації та об’єднань профспілок, відміни нотаріального посвідчення справжності підписів на рішеннях, які подаються ними для державної реєстрації змін до відомостей про профспілки, спрощення процедури реєстрації організацій профспілок без статусу юридичної особи.
          
4. Стан нормативно-правової бази
Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є Конституція України, Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
Прийняття цього законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України.
   
5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту
Реалізація положень цього законопроекту не потребує збільшення бюджетних видатків.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків
Реалізація положень законопроекту у разі його прийнятття сприятиме реалізації державою своїх міжнародних забов’язань та обов’язку щодо свободи об’єднання громадян у профспілки та захисту трудових прав громадян України.


    Народний депутат України                                Івченко В.Є. (реєстр.№214)    

Порівняльна таблиця w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1